InstrumentenKlemmen
Mosquito recht - 12,5 cm - anatomisch
Mosquito recht - 12,5 cm - anatomisch
Mosquito recht - 12,5 cm - anatomisch.


Mosquito recht met tanden - 12,5 cm 
Mosquito recht met tanden - 12,5 cm chirurgisch
Mosquito recht met tanden - 12,5 cm chirurgisch.


Vaatklem Pean recht zonder tanden 14 cm
Vaatklem Pean recht zonder tanden 14 cm
Vaatklem Pean recht zonder tanden 14 cm.


Mosquito - gebogen - 12,5 cm anatomisch
Mosquito - gebogen - 12,5 cm anatomisch
Mosquito - gebogen - 12,5 cm anatomisch.