PRIVACY POLICY 
 
Nestor Thuiszorgwinkel is de commerciële en geregistreerde merknaam van BVBA De Schryder met als maatschappelijke zetel en postadres Korte Zoutstraat 31 te 9300 Aalst in België. Het ondernemingsnummer is BE0650.993.130
 
Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 
Deze pagina beschrijft het beleid dat op onze website wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

 
Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze websites, diensten/producten, aangeboden door onszelf of door onze Partners, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.
 
 
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, enz De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op een goede dienstverlening te kunnen voeren. en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar een correcte en sneller service, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.
Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg of via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.
Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, gelieve ons dit schriftelijk te laten weten via post naar het adres Korte Zoutstraat 31 te 9300 Aalst (België) of per mail naar info@nestor-thuiszorgwinkel.be
Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres of uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.
 
 
Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens
 
De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van BVBA De Schryder (Nestor Thuiszorgwinkel). De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met BVBA De Schryder (Nestor Thuiszorgwinkel) heeft afgesloten.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.
 
 
Rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
-   Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze websites 
-   Uw toestemming, voor wat betreft het gebruik van ons contactformulier
-   Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.
Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.
 
 
Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product of dienst te leveren. 
Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.
Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.
BVBA De Schryder (Nestor Thuiszorgwinkel) behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.
U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.
 
 
Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw rechten uitoefenen:

•    Ofwel door een brief te versturen aan Nestor Thuiszorgwinkel, Korte Zoutstraat 31 te 9300 Aalst (België)
•    Ofwel door een mail te versturen aan info@nestor-thuiszorgwinkel.be
•    Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze webshop te raadplegen

U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.
 
 
Termijn van bewaring van uw gegevens
 
BVBA De Schryder (Nestor Thuiszorgwinkel) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatst gebruikt bij.
 
 
Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.
 
 
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Uw gegevens worden verwerkt door BVBA De Schryder (Nestor Thuiszorgwinkel).
U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: info@nestor-thuiszorgwinkel.be